Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Oferta

Udzielamy kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomagamy rodziców i nauczycieli w ich wychowawczych i edukacyjnych działaniach podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży.

Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży

 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych dzieci zgłaszanych przez rodziców i opiekunów
 • diagnoza i ocena poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka (w tym dzieci w wieku 0 - 3 lat)
 • diagnostyka dzieci z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego
 • ocena gotowości szkolnej
 • diagnoza gotowości szkolnej dzieci z oddziałów przedszkolnych (współudział w badaniach przesiewowych oraz badania indywidualne w trakcie roku szkolnego)
 • wspomaganie nauczycieli klas I - III w rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
 • diagnoza trudności emocjonalno-społecznych i adaptacyjnych
 • diagnoza przyczyn trudności w nauce
 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • diagnoza możliwości intelektualnych
 • diagnoza gotowości szkolnej dzieci z oddziałów przedszkolnych (współudział w badaniach przesiewowych oraz badania indywidualne w trakcie roku szkolnego)
 • wspomaganie nauczycieli klas I - III w rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
 • diagnoza i terapia dzieci z problemami emocjonalno - społecznymi, adaptacyjnymi i wychowawczymi
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej
 • diagnoza logopedyczna
 • prowadzenie przesiewowych badań słuchu i wzroku z wykorzystaniem Platformy do Badań Zmysłów
 • diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena(JIAS)
 • diagnoza socjometryczna grupy

Orzecznictwo

 • orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • terapia pedagogiczna w zakresie trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 • terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • terapia pedagogiczna z elementami terapii integracji sensorycznej dla dzieci młodszych
 • terapia pedagogiczna w formie e-learning dla uczniów  szkół ponadpodstawowych
 • terapia logopedyczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • udział w procesie adaptacji dzieci nowoprzyjętych do przedszkola: (udział w grupowych zajęciach adaptacyjnych oraz indywidualne wspomaganie w procesie przystosowawczym dzieci, rodziców oraz nauczycieli)
 • indywidualne i/ lub grupowe zajęcia ogólnorozwojowe (w tym stymulowanie rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci)
 • indywidualna psychoterapia dziecka
 • terapia rodzinna
 • zajęcia socjoterapeutyczne z elementami ART
 • zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży: zajęcia adaptacyjne, warsztaty antystresowe, trening myślenia twórczego, techniki efektywnego uczenia się
 • interwencje kryzysowe
 • mediacje konfliktów szkolnych i rodzinnych
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu metodą Johansena (JIAS)
 • rozwiązywanie konfliktów w szkole i w rodzinie metodą Kręgów Naprawczych
 • trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7- 8 lat
 • doradztwo zawodowe (szczegółowe informacje.pdf)

Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny

 • porady i konsultacje
 • rozmowy terapeutyczne
 • prelekcje i warsztaty
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców – trening umiejętności wychowawczych

Wspomaganie wychowawczej i i edukacyjnej funkcji placówek oświatowych

 • konsultowanie bieżących trudności i problemów w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • formułowanie opinii i zaleceń postdiagnostycznych
 • pomoc w konstruowaniu IPET-ów (udzielanie wskazówek merytorycznych)
 • tematyczne szkolenia dla Rad Pedagogicznych
 • warsztaty dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć adaptacyjnych,
 • warsztaty psychoedukacyjne dla personelu pomocniczego placówek oświatowych
 • kontynuowanie i podtrzymywanie celów i idei kampanii „Dziecko wobec cywilizacji” w ramach dobrych praktyk oraz standartowych działań wynikających z opieki psychologicznej nad placówką
 • wspieranie nauczycieli i specjalistów szkolnych i przedszkolnych w ramach działania Sieci Współpracy i Samokształcenia