Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Psychologowie

mgr Aleksandra Szygendowska

Uzyskała dyplom psychologa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecny Uniwersytet Psychospołeczny) w 2004 roku. Odbyła staż zawodowy kliniczny  w zespole terapeutycznym pod opieką superwizora terapii uzależnień Ewy Wojdyłło Osiatyńskiej na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych PLAZA DETOX w Szpitalu Praskim. 

Dodatkowo ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA w 2006 roku. Dodatkowo ukończyła kilkadziesiąt kursów i szkoleń m.in. do prowadzenia warsztatu profilaktycznego dla młodzieży „Nasze Spotkania” INTRA, „Nie przegraj” FDN , ”Trenerzy Odysei Umysłu” WCIES. 

Brała udział w projektach, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej jako psycholog, trener, prelegent. Jest realizatorem warsztatów umiejętności społecznych i profilaktycznych, warsztatów wychowawczych i grup rozwoju osobistego  oraz grup wsparcia. 

W Poradni prowadzi konsultacje psychologiczne dla uczniów i  diagnozę, treningi umiejętności społecznych konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli i specjalistów z placówek z którymi współpracuje. 

mgr Karolina Kwiatek

Karolina Kwiatek - absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończyła dwuletnie studium socjoterapii. Ukończyła podyplomowe studia z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicami. Wspiera nauczycieli przedszkolnych w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych. W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną. Prowadzi zajęcia dla studentów odbywających staże w naszej Poradni. W wolnych chwilach zajmuje się wyrobem biżuterii. Lubi żeglować.

mgr Dominika Bielecka

Dominika Bielecka – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. 

Uzyskała dyplom psychologa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii, czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta. Pracuje pod stałą superwizją.
 
Brała udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskich jako ekspert i konsultant. Jest realizatorem warsztatów i grup rozwoju osobistego. 

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców, wspiera nauczycieli i specjalistów z placówek z którymi współpracuje.
 
Dyrektor Poradni od września 2017 r. 

mgr Dorota Maciejewska

Dorota Maciejewska - psycholog, psychoterapeuta. Uzyskała dyplom psychologa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapeutyczną w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz trzyletnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie. Jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Poradni prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w nurcie psychodynamicznym i psychoanalitycznym oraz konsultacje dla rodziców.

mgr Maria J. Bielecka

 Maria J. Bielecka – psycholog, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej, nauczyciel dyplomowany, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych I stopnia. Konsultuje małe dzieci (do lat 6) i udziela porad rodzicom. Prowadzi psychoedukację metodami aktywnymi dla pracowników oświaty. Od 2000 r. wdraża program adaptacji dzieci do przedszkola. Pisze artykuły popularyzujące wiedzę psychologiczną. Współpracuje z Fundacją „Zielone Domy” i Polskim Związkiem Niewidomych.   Motto: „Człowiek jest na tyle szczęśliwy, na ile sobie sam pozwoli” - Abraham Lincoln. Psycholog mgr Maria J. Bielecka przyjmuje rodziców i dzieci w:

Poradni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży

Warszawa, Al. Wyzwolenia 6

tel. do rejestracji 22 830 54 99, tel. kom. 603 615 232

Harmonogram pracy:

Poniedziałek w godz. 8.00 – 14.00

Wtorek w godz. 8.00 – 12.00  

Uwaga! Możliwe są wizyty domowe na terenie dzielnicy Śródmieście i dostosowanie godzin pracy psychologa do potrzeb klienta.

 
Artykuły:

mgr Anna Malczewska

Anna Malczewska - psycholog kliniczny, neuropsycholog dziecięcy,  specjalista z zakresu diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej oraz terapii dziecka.

Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Pracuje z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz zaburzeniami zachowania i emocji.

Prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, w tym Treningi Umiejętności Społecznych, Treningi Zastępowania Agresji oraz zajęcia indywidualne dla dzieci mających trudności z funkcjonowaniem w sferze emocjonalno - społecznej, adaptacyjne lub wychowawcze.

 Prowadzi warsztaty dla rodziców, na których można dowiedzieć się jak skutecznie radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, zdobyć wiedzę dotyczącą tego, jak być lepszym rodzicem dla swojego dziecka oraz jak lepiej troszczyć się o siebie.

Jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, w ramach której pracuje z dziećmi - ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami lub opiekunami.

Prowadzi Terapię EEG-Biofeedback, która zwiększa skuteczność funkcjonowania naszego mózgu,  dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane (np. fale mózgowe, napięcie mięśni itp.).

mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

Iwona Grabowicz-Chądrzyńska – psycholog, terapeuta pedagogiczny (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła kilkadziesiąt szkoleń dotyczących procesu diagnostyczno-terapeutycznego dzieci i młodzieży oraz wspierania rodziców w kompetencjach wychowawczych. Od kilkunastu lat wykładowca akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne w zakresie diagnozy psychologicznej, psychologii rozwoju, kompetencji nauczycieli. Współpracuje z wieloma wydawnictwami (m.in. Egmont, Nowa Era) jako ekspert i autorka publikacji. Aktywna uczestniczka konferencji naukowych. Brała udział w kilkunastu projektach i grantach naukowych realizowanych w porozumieniu z uczelniami i instytucjami państwowymi (m.in. podnoszenie kompetencji osobistych nauczycieli, pomoc dzieciom z zaburzeniami lękowymi, wpływ karmienia na rozwój psychoruchowy dziecka).

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, wspiera rodziców i nauczycieli w placówkach oświatowych z którymi współpracuje.

Wicedyrektor Poradni od września 2017 roku.

mgr Barbara Malczewska

Barbara Malczewska - psycholog, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany. Nauczyciel przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zajmuje się diagnozowaniem dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, doradztwem dla ich rodziców i nauczycieli. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci.

mgr Teresa Grąziewicz-Jóźwik

Teresa Grąziewicz – Jóźwik - psycholog (Uniwersytet Warszawski.), nauczyciel dyplomowany. Ukończyła podyplomowe Studia Psychodydaktyki Kreatywności, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. W Poradni zajmuje się diagnozą oraz wspieraniem rodziców w ich pracy wychowawczej podczas spotkań indywidualnych i na warsztatach „ Wychowywać, ale jak?” Prowadzi również zajęcia rozwijające myślenie twórcze dzieci i młodzieży „Uskrzydlanie”. Jest liderem Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych "Wars i Sawa". W ramach współpracy z rożnymi instytucjami prowadzi szkolenia dla nauczycieli w zakresie twórczości, pracy z uczniem zdolnym, umiejętności wychowawczych, inteligencji emocjonalnej. Lubi aktywnie spędzać czas wolny, chodzi po górach, żegluje.

mgr Weronika Anna Setny

Weronika Anna Setny – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła, m.in.: dwuletnie Studium Socjoterapii, dwuletni cykl szkoleniowy, superwizowany przez trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie „Umiejętności Prowadzenia Treningów Grupowych, Studium Poradnictwa I Interwencji Kryzysowej. Prowadzi tematyczne zajęcia warsztatowe w oparciu o doświadczenia własne uczestników oraz szkolenia psychoedukacyjne dla rodziców, młodzieży oraz pracowników Oświaty. Diagnozuje, konsultuje problemy wychowawcze, udziela indywidualnej pomocy psychologicznej wspierając w rozwiązywaniu trudności. Od wielu lat współpracuje z Przedszkolami. Mediator w Zespole Poradni.

"Moją nadrzędną ideą jest ogromny szacunek dla kreatywności dzieci oraz ich pasji w poznawaniu świata".

mgr Krystyna Grunduls

Krystyna Grunduls, psycholog (nauczyciel dyplomowany), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła wiele kursów i szkoleń, między innymi szkolenia z zakresu zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych (OPTA) oraz Studium Pomocy Psychologicznej PTP (pomaganie w kontaktach indywidualnych, praca z małymi grupami, praca z rodzinami i parami). Jest wieloletnim pracownikiem poradni psychologiczno – pedagogicznych w Warszawie.

Obecnie w Poradni jest przewodniczącą Zespołu Orzekającego dotyczącego orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego. Ściśle współpracuje ze wszystkimi placówkami szkolnictwa specjalnego oraz przedszkolem specjalnym w Dzielnicy Śródmieście i bardzo sobie tę współpracę ceni. Udziela rodzicom porad dotyczących możliwości uzyskania orzeczeń, wykonuje badania psychologiczne dzieci z podległych jej placówek, w tym placówek specjalnych, koordynuje pracę Zespołu Orzekającego.

Pracuje też z dziećmi w wieku przedszkolnym, zarówno na terenie Poradni jak też w przedszkolu, które ma pod stałą opieką w ramach swoich zawodowych obowiązków, prowadząc między innymi zajęcia stymulujące rozwój dzieci i współpracując z ich rodzicami oraz nauczycielkami z tej placówki.

Poza pracą w Poradni współpracuje stale z Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie uzyskała uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w zakresie specjalności – psycholog.

Lubi muzykę operową, spacery, żeglowanie; bardzo lubi zwierzęta.

mgr Ewa Słupska

Ewa Słupska – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako psycholog od 1976 r. Ukończyła kursy z zakresu: diagnozy i terapii pedagogicznej specyficznych trudności w uczeniu się, technik pracy umysłowej, stymulacji zdolności twórczych. Jest też nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Pedagogicznej gdzie prowadzi zajęcia dla studentów z psychologii rozwojowej, wychowawczej, diagnostyki psychopedagogicznej, problemów niepowodzeń szkolnych. Ma także wykształcenie muzyczne,śpiewała wiele lat w chórze Warszawskiej Opery Kameralnej.

mgr Agnieszka Krupa

Agnieszka Krupa – psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy. W Poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną, współpracuje z rodzicami i nauczycielami. Pracuje z dziećmi na etapie przedszkola i szkoły podstawowej.  Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców. Jej pasja: od zawsze muzyka, ukochane miejsce na ziemi: Bieszczady.

mgr Katarzyna Wesołowska

Katarzyna Wesołowska – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenie z zakresu prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym oraz poradnictwem dla rodziców. Prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

mgr Kamila Kuprowska-Stępień

Kamila Kuprowska – Stępień - psycholog dziecięcy, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej; posiada doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi z całościowym zaburzeniami rozwoju, ADHD, trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami lękowymi. Ukończyła 2-letni staż diagnostyczno-terapeutyczny w Fundacji Synapsis przygotowujący do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń w zakresie kompleksowej diagnozy i terapii psychologicznej dzieci w wieku 0-13 rok życia. W trakcie szkolenia z psychoterapii w nurcie systemowym.

mgr Wioletta Wojciechowska

Wioletta Wojciechowska psycholog, mediator. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studiów podyplomowych Integralna Profilaktyka Uzależnień oraz Mediacje w Oświacie. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W Poradni prowadzi diagnozę i zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Zajmuje się mediacją i socjoterapią oraz pomocą rodzinom dotkniętym przemocą. Jest członkiem Warszawskiej Sieci Mediatorów Oświatowych.