Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Kontakt00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1a
tel. 22 636 66 99 fax. 22 636 91 99

Artykuły

ZABURZENIA MOWY SZKOŁOLANDIA

Mowa Dziecka a rozpoczęcie nauki  w klasie pierwszej

 Ewa Anuszewska – Kołakowska

 

 

Dziecko przed rozpoczęciem nauki czytania i pisania powinno prawidłowo wymawiać wszystkie głoski, poprawnie budować zdania  pod względem logicznym i gramatycznym,  mówić z prawidłową intonacją.  Mowa dziecka jest bardzo ważnym kryterium dojrzałości  do podjęcia nauki w szkole.

 

Jeśli dziecko idzie do pierwszej klasy z zaburzeniem mowy albo dopiero niedawno uporało się z nim, już na wstępie edukacji  znajduje się na pozycji gorszej niż jego rówieśnicy. Ma słabsze podstawy do pomyślnego rozwoju.

 

Zaburzenia mowy mogą objawiać się:

    -    nieprawidłową artykulacją (wymową) jednej lub wielu głosek,

-          błędami gramatycznymi,

-          brakiem umiejętności logicznego układania treści wypowiedzi,

-          monotonią melodii wypowiedzi,

-          ubogim słownictwem,

-          brakiem rozumienia wypowiedzi innych (np. kierowanych do niego poleceń).  

Przedmiotem troski rodziców musi więc być to, jak dziecko mówi  i czy rozumie  wypowiedzi innych.

 

Rodzice mający jakiekolwiek wątpliwości dotyczące  rozwoju mowy swojego dziecka, powinni zgłosić się do logopedy!

 

Zaburzenie mowy u dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej  to duże prawdopodobieństwo :

- niepowodzeń w nauce ( czytanie, pisanie, wypowiedzi ); bardzo duża grupa   

  dzieci z zaburzeniami mowy to dzieci dyslektyczne !   

- trudności w kontaktach  z  rówieśnikami  (niska pozycja  w hierarchii

  społecznej grupy, brak emocjonalnej akceptacji ze strony  kolegów,   

  osamotnienie ).

 

Pokonanie trudności dziecka w posługiwaniu się językiem nie jest możliwe bez zaangażowania rodziców, którzy muszą:

-          chcieć dostrzec problem dziecka,

-          poszukać pomocy logopedy,

-          aktywnie współpracować z logopedą,

-          systematycznie pracować z dzieckiem w domu, otaczając je życzliwością

     i dostrzegając nawet drobne osiągnięcia w trudnych zmaganiach z zaburzeniem.

 

Rozwijając mowę dziecka, dajemy mu możliwość lepszego funkcjonowania w szkole.